بایدها و نبایدهای گلمیخ های ساختمانی

گلمیخ های برشگیر در سقفهای عرشه فولادی نقش بسیار مهم وغیر قابل اغماضی را بعهده دارند “تحمل تنش برشی وانتقال آن” در واقع گل میخ برشگیر مهمترین قطعه در سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی است. استفاده از گل میخ برشگیر غیر استاندارد با توجه به نقش بسیار مهمی که درسازه برعهده دارد از نظر فنی فاجعه و از نظر اخلاقی بسیار نکوهیده می باشد.

گل میخ های برشگیر ساختمانی که در سازه های کامپوزیت بطور عام و سقفهای عرشه فولادی بطور خاص استفاده می شود براساس استاندارد A.W.S- D1.1 که توسط American Welding Society تدوین شده است وهمچنین ISO-13918 بایستی جوشکاری و تولید شود.

استاندارد تولید درخصوص روش تولید این محصولات جزئیات قابل تاملی را مطرح می کند که مهمترین مواردآن عبارتند از:

  1. استفاده اجباری از مواد اولیه استاندارد:

متریال مورد استفاده جهت تولید گل میخ های برشگیر بایستی ترکیب شیمیایی خاصی داشته باشد که این مواد را در دسته فولادهای آلیاژی خاص قرار می دهد بنابراین “استفاده از میلگردهای ذوبی جهت تولیدگل میخ به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد و چنین محصولاتی درصورت تولید فاقد ارزش فنی است ضمن اینکه خواص مکانیکی و مقاومت لازم را ندارند”.

  1. تولید گل میخ استاندارد فقط باروش فورج سرد:

روش تولید گل میخ های برشگیر براساس استاندارد “فورج سرد” عنوان شده است ودلیل فنی آن بهبود خواص مکانیکی قطعات تولیدی است بنابراین “تولید با روش ریخته گری به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشدوچنین محصولاتی درصورت تولید فاقد ارزش فنی است ضمن اینکه خواص مکانیکی ومقاومت لازم را نداشته وجوش پذیری مناسب نیزندارند”.

  1. رعایت کیفیت ابعادی ومشخصات ظاهری:

ابعادتک تک قطعات تولیدی بایستی کاملا مطابق آیین نامه ها کنترل شود ، وجود هرگونه ترک، مویه، لهیدگی، تخلخل وعدم سازگاری ابعادی با نمونه استاندارد نشانه کیفیت پایین قطعه تولیدی بوده و از نظر فنی غیر قابل استفاده شناخته می شود بنابراین “گل میخ های برشگیر که باروشهای ریخته گری، فورج گرم و یا با استفاده از میلگردهای ذوبی تولید می شود به دلیل اینکه ساختار متخلخل و غیر همگن دارند و در فرآیند تولید با کیفیت یکنواخت تولید نمی شوند به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد”.

 

  1.  معایب فنی گل میخ های حاصل از ریخته گری و فورج گرم :
  • یکسان نبودن استحکام مکانیکی در نواحی مختلف قطعه که سبب ایجاد ترک و درنهایت منجربه شکست می شود.
  • وجود تنشهای پسماند در قطعات تولیدی به روش ریخته گری و فورج گرم.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.