چند نکته قابل توجه جهت کاهش لرزش سقفهای عرشه فولادی

1- فاصله دهانه های تیرهای فرعی در سقف عرشه فولادییکی از مهمترین عوامل در کاهش لرزش سقف عرشه فولادی فواصل تیرهای فرعی می باشد ، اگر فاصله تیرهای فرعی کمتر از 2/40 متر باشد با اجرای ورق عرشه به ضخامت 0/8 میلیمتر هیچ لرزشی در سقف نخواهیم داشت ، برای فواصل بیشتر باید ضخامت ورق را افزایش دهیم : یعنی دهانه 2/40 تا 2/60 از ورق 0/9 میلیمتر و از 2/60 تا 3/00 متر از ورق 1 میلیمتر و از 3/00 تا 3/30 از ورق 1/25 میلیمتر استفاده گردد ، فاصله تیر فرعی بیشتر از 3/30 به هیچ عنوان توصیه نمیگردد ، کما اینکه دستگاه های تولید ورق رول فرمینگ توان فرم دادن ورق با ضخامت بیشتر از 1/25 میلیمتر را ندارند2- ضخامت ورق گالوانیزه سقف عرشه فولادی همانگونه که گفته شد انتخاب ورق با ضخامت نادرست با توجه به فواصل تیرریزی نیز از عوامل موثر در لرزش سقف ساختمان خواهد بود.3- ارتفاع عرشهارتفاع عرشه یا بلندای گام ورق نیز تاثیر به سزایی در کاهش لرزش سقف دارد .4- بتن ریزیبر طبق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، حداقل ضخامت بتن بر روی گام فوقانی ورق عرشه فولادی  ۵ سانتیمتر می باشد. رابطه عرض مفید فرمینگ ورق عرشه فولادی و لرزش سقف عرشه فولادی:مطابق آئین نامه مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دهم در صفحه ۱۲۶ بند ۱۰-۲-۸-۳-۳ :ت) انتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی ت-۱) نواحی لنگر خمشی مثبت۱. مقاومت برش افقی مورد نیاز: برای عملکرد مختلط کامل، برش افقی مورد نیاز باید به شرح زیر برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالتهای حدی خردشدگی بتن و تسلیم کششی مقطع فولادی در نظر گرفته شود.خرد شدگی بتن (۱۰-۲-۸-۲۰) Vhu=0.85fcAcتسلیم کششی مقطع فولادی (۱۰-۲-۸-۲۰)در روابط فوق: fc= مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن Ac=سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی As=مساحت مقطع فولادی Fy=تنش تسلیم فولاد مقطع فولادی۲. مقاومت برش افقی اسمی مقاومت برش افقی اسمی اعضای با مقطع مختلط بر دال بتنی و دارای برشگیر (گلمیخ) باید مطابق رابطه زیر بر اساس مقاومت برشی برشگیرها تعیین گردد. (۱۰-۲-۸-۲۱)که در آن: Qn=مجموع مقاومت های برشی اسمی برشگیرها (گلمیخ ها)در حد فاصل نقاط لنگر خمشی مثبت حداکثر و لنگر صفر مطابق مقررات بند ۱۰-۲-۸-۷ ۳.تعداد فاصله و مشخصات برشگیرها (گلمیخ ها)بایستی از طریق برقراری رابطه زیر و بدون احتساب ضریب کاهش مقاومت تعیین گردد. (۱۰- نتیجه گیری:با توجه به اینکه مقدار خرد شدگی بتن کمترین مقدار در روابط فوق میباشد لذا هر چه سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی بیشترو مطابق استانداردها باشد مقاومت سقف عرشه فولادی در مقابل زلزله نیز بیشتر می شود.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.